Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Boris Valach

Boris Valach ukončil s vyznamenaním vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe verejná politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied (FSEV) Univerzity Komenského v Bratislave (2015). Zároveň je úspešným absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2015). Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje otázkam medzinárodného obchodu v spojení s ochranou ľudských práv zakotvených v obchodných zmluvách EÚ s tretími krajinami. Uvedené doktorandské štúdium vhodným spôsobom dopĺňa súbežným externým štúdiom medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne pôsobí tiež ako portfólio manažér v medzinárodnej konzultačnej spoločnosti zaoberajúcej sa obnoviteľnými zdrojmi a energetikou. Vzhľadom na už spomínané štúdiá patria medzi prioritné oblasti jeho záujmu témy medzinárodného obchodu a ekonómie. Praktické skúsenosti získal počas jeho pôsobenia v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v spoločnosti Centire či na Ministerstve financií, ako aj v pozícii asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

publikácie