Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Milan Horniaček

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. je odborníkom v oblasti teórie hier, teórie oligopolu a matematickej ekonómie. V pedagogickej činnosti sa zameriava na mikroekonómiu, teóriu hier, dynamické programovanie a inštitucionálnu ekonómiu. Vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied získal v roku 1989 na Ekonomickom ústave SAV v Bratislave. Habilitoval sa v roku 1998 na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobil ako Visiting Scholar na Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge (1993) a na Department of Economics, Harvard University (1995). Vyučoval (na plný úväzok) na Centre pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie (CERGE) a na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Na FSEV UK pracuje od roku 2007.  V súčasnosti je garantom bakalárskeho študijného programu aplikovaná ekonómia na FSEV UK a študijným poradcom pre tento študijný program. Je členom redakčnej rady časopisov Czech Economic Review (vydávaného Univerzitou Karlovou v Prahe) a Creative and Knowledge Society (vydávaného Paneurópskou vysokou školou v Bratislave).

publikačná činnosť