Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Viera Bačová

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Odborné zameranie vo výučbe: história a súčasnosť psychológie, ekonomická psychológia 

Odborný postup:

 • 2004 – Prof. - profesorka psychológie (UMB Banská Bystrica)
 • 2001 – DrSc. - doktorka psychologických vied (ÚEP SAV Bratislava )
 • 1998 – Doc. - docentka (TU v Trnave)
 • 1982 – PhD. (ÚEP SAV Bratislava)
 • 1976 – PhDr.(FF UK Bratislava)
 • 1974 – absolventka psychológie (FF UPJŠ Košice)

Profesionálna dráha:

 • 2009 – FSEV UK Bratislava
 • 2007 – doteraz Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava
 • 1998 – 2007 Prešovská univerzita v Prešove, FF, Inštitút psychológie
 • 1985 – 1998 Spoločenskovedný ústav SAV Košice
 • 1994 – 1995 The University of Luton, Luton, Veľká Británia
 • 1978 – 1984 Univerzita P. J. Šafárika Košice, FF, Katedra psychológie
 • 1975 – 1978 Spoločenskovedný ústav SAV Košice
 • 1974 – 1975 Východoslovenské strojárne, n. p., Košice

Profesionálny status:

 • 2009 – vysokoškolská učiteľka – profesorka v odbore psychológia
 • 2007 - doteraz vedúca výskumná pracovníčka, riaditeľka ústavu
 • 1998 – 2007 vysokoškolská učiteľka – profesorka v odbore psychológia
 • 2003 – 2007 prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Prešovskej univerzity v Prešove
 • 1999 – 2005 vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
 • 1985 – 1998 samostatná výskumná pracovníčka v odbore psychológia
 • 1994 – 1995 Eastern European Fellow in Cross Cultural Psychology – výskumníčka
 • 1978 – 1984 vysokoškolská učiteľka – odborná asistentka v odbore psychológia
 • 1975 –1978 interná ašpirantka v odbore psychológia
 • 1974 – 1975 pracovná psychologička

Oblasti výskumného záujmu:

 • Psychológia rozhodovania
 • Psychologické dimenzie kvality života a rozvoj ľudského a sociálneho kapitálu
 • Metodologické otázky výskumu v psychológii a ďalších sociálnych vedách
 • História a súčasné smery psychológie
 • Sociálna a osobná identita

Získané zahraničné granty a zahraničné študijné pobyty:

 • Research Support Scheme of the Central European University, Prague. Výskumný grant č. 849/91: Historical Changes of National Populations with Contemporary National and Ethnic Identities of the Inhabitans of Ethnicaly-Mixed Areas of Slovakia (1991 – 1994). Hodnotenie záverečnej písomnej správy veľmi dobré.
 • Nuffield College, Oxford, UK, Colleges Hospitality Scheme for East European Scholars, 10. 1. 1994 – 5. 2. 1994.
 • The University of Luton, Luton, UK, Eastern European Fellowship in Cross Cultural Psychology, 11. 4. 1994 – 10. 10. 1995.

Získané domáce výskumné granty

Ako vedúca výskumného projektu:

 • Čiastková úloha ŠPZV IX-3-10/03 : Súčasné tendencie vo vývoji typov cigánskej rodiny a problém začleňovania Cigánov do spoločenských štruktúr, Ústav filozofie a sociológie SAV Bratislava. Zodpovedná riešiteľka ČÚ (1987 – 1990). Úloha úspešne obhájená.
 • Research Support Scheme of the Central European University, Prague. Výskumný grant č. 849/91: Historical Changes of National Populations with Contemporary National and Ethnic Identities of the Inhabitans of Ethnicaly-Mixed Areas of Slovakia (1991 – 1994). Hodnotenie záverečnej písomnej správy veľmi dobré.
 • Grant VEGA SR č. 95/5305/530: Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít v procese transformácie slovenskej spoločnosti. Vedúca projektu (1995 – 1998). Hodnotenie: grantový projekt splnil ciele vynikajúco.
 • Grant VEGA SR č. 2/6095/99: Implicitné teórie a identita jednotlivca. Konštruovanie kultúrnych, vzťahových a osobných významov rodových (gender) rolí. Vedúca projektu (1999 – 2001). Hodnotenie: grantový projekt splnil ciele vynikajúco.
 • Grant VEGA SR č. 1/9191/02: Normativita sociálneho života: percepcia a zvládanie prejavov moci v interakciách, vzťahoch a sebadefinovaní jednotlivca. Vedúca projektu (2002 – 2004). Hodnotenie: grantový projekt splnil ciele.
 • Grant VEGA SR č. 1/2526/05: Psychologické dimenzie kvality života a rozvoj sociálneho kapitálu. Vedúca projektu (2005 – 2007). Hodnotenie: grantový projekt splnil ciele.

Spoluriešiteľstvo vo výskumných projektoch v posledných piatich rokoch:

 • Centra excelentnosti SAV (CEKI). Výskumný projekt “Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Procesy konštruovania, reprodukcie a transformácie kolektívnych kategórií a identít.“ Doba riešenia 2002 – 2006. Vedúca projektu E. Krekovičová, Ústav etnológie SAV Bratislava.
 • Agentúra na podporu vedy a technika (APVT). Výskumný projekt „Dekréty E. Beneša ich uplatňovanie na Slovensku“. Doba riešenia 05. 2002 – 12. 2004. Vedúci projektu Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach.
 • Štátny program – Zástupkyňa vedúceho projektu. Výskumný projekt „Národy, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti“. Doba riešenia 08.2003 – 12.2005. Vedúci projektu Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach.

Súhrnný prehľad publikačnej činnosti (v auguste 2007):

 • 5 vedeckých monografií (z toho dve v spoluautorstve);
 • 2 vysokoškolské učebnice (v spoluautorstve);
 • 12 kapitol vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach;
 • 104 vedeckých prác (z toho 67 vedeckých prác v časopisoch a monografiách; 37 prác publikovaných v zborníkoch z konferencií);
 • 8 odborných prác v odborných časopisoch a heslá v encyklopédii;
 • 25 recenzií odborných kníh;
 • 5 editorských monotematických zborníkov z konferencií.

Najvýznamnejšie monografické práce:

Autorské monografie:

 • Etnická identita a historické zmeny (Bratislava: VEDA, 1996)
 • Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu (Prešov: FF PU, 2000)
 • Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu (Bratislava: VEDA, 2009, druhé dopl. a upr.vydanie)

Editorské monografie:

 • Historická pamäť a identita (Košice: SvÚ SAV,1996)
 • Identity v meniacej sa spoločnosti (Košice: SvÚ SAV,1997; spolueditorstvo so Z. Kusou)
 • Kvalita života a sociálny kapitál – psychologické dimenzie (Prešov: FF PU, 2008)

Vedecká škola:

 • školenie 5 ukončených doktorandov/-diek, 2 školené doktorandky

Súčasné vedecko-vzdelávacie aktivity:

 • Členka stálej komisie pre obhajoby DSc. v odbore psychológia v Grémiu Akadémie vied Českej republiky od mája 2008.
  Šéfredaktorka časopisu Studia Psychologica od mája 2008.
 • Predsedníčka komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 050100 Psychologické vedy, Slovenská komisia pre vedecké hodnosti od 31. marca 2009. Členka tejto komisie od 1. februára 2005.
 • Oponentka a členka habilitačných a inauguračných komisií v odbore psychológia na FF UK v Bratislava a FF PU v Prešove.
 • Členka spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore psychológia a odborových komisií na FF UK v Bratislava a UPJŠ v Košiciach.
 • Posudzovanie návrhov výskumných projektov pre domáce a zahraničné výskumné grantové agentúry.
 • Posudzovanie monografií, doktorských prác, doktorandských prác, rigoróznych prác; príspevkov do odborných časopisov psychologických a sociologických.

Členstvo v profesijných organizáciách:

 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • The European Association of Experimental Social Psychology

Pedagogická orientácia na FSEV UK:

 • Systémy psychológie
 • Súčasné smery v psychológii
 • Ekonomická psychológia
 • Spotrebiteľské správanie