Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Radomír Masaryk

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Odborné zameranie: sociálna psychológia, psychológia trhu, psychológia zdravia, kvalitatívny výskum

Vzdelanie

2000 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)

2004 Filozofická fakulta UK - sociálna psychológia (PhDr.)

2005 Pedagogická fakulta UK - pedagogická psychológia (PhD.)

Prax

Od 2001 Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent

Od 2011 Ústav experimentálnej psychológie SAV: výskumník

Od 1996 Prekladateľ, tlmočník a konzultant

Výskumné projekty

Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012

Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012

Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011

Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010

Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) (člen výboru)

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) (akred. člen)

International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) (člen)

European Health Psychology Society (člen)

Slovenská psychologická spoločnosť (2009-2013 člen výboru)

Slovenská adlerovská spoločnosť (člen)

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského  (2004 – 2011)

Výučba

Základy psychológie 2

Sociálna psychológia

Psychológia marketingovej komunikácie

Psychológia marketingu v praxi

Súčasná sociálna psychológia

Psychologické aspekty sexuálneho správania

Fókusové skupiny ako výskumná metóda

Výber z publikačnej činnosti

MASARYK, R. (2014). Researching Social Influences On Decision Making: The Case For Qualitative Methods. Human Affairs, 24, 336–348.

MASARYK, R. (Ed.) (2013). Sociálne vplyvy v rozhodovaní: Rozhodovanie a usudzovanie V. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

MASARYK, R. (2013). Medzi človekom a ľuďmi: Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava : IRIS.

MASARYK, R., SOKOLOVÁ, L. (2012). Making A Difference By Doing Applied Qualitative Research In Education: Three Case Studies. Human Affairs, 22(4), 492-509.

MASARYK, R. (2012). Conceptualizing Love: Is It All We Need? Human Affairs, 22,  263–269.

MASARYK, R. (2009). Stávanie sa profesorkou: širší pohľad na fókusové skupiny o ženách a mužoch v akademickom prostredí. In Kiczková, Z., Szapuová, M., Zezulová, J. (Eds.), Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. Bratislava : IRIS, 262-303.

Masaryk, R., MIKLÍKOVÁ, S. (2009). Assessing the Impact of Policy Changes on Helping and Medical Professionals: Preliminary Results from a Focus Group Study. Journal Of Groups In Addiction & Recovery, 4:3, 159 — 177.

MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M. (2005). Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dôsledky pre terapeutickú intervenciu. Československá psychologie, 49, 4, 357-362.

MASARYK, R., MÁTHÉ, R. (2001). Kvalita života mužov a poruchy erekcie. Sexuológia - Sexology, 1:1, 19-28.