Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Júlia Kanovská Halamová

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Vzdelanie

 • 2015 Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy (Nórsko, The Norwegian Institute of Emotion Focused Therapy)
 • 2014 FSEV UK Habilitácia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce
 • 2013 Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy (Kanada, Emotion focused clinic)
 • 2012 Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy (Írsko, Institute for Emotion-Focused Therapy) a Emotionally focused couple therapy (Taliansko, Instituto di scienze cognitive)
 • 2010 Zápis do Zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR
 • 2007 Zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť
 • 2007 Licencia v Slovenskej komore psychológov
 • 2004-2007 Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice
 • 2001 FFUK PhD. v odbore Psychológia
 • 1998 FFUK Mgr. v odbore Psychológia

Prax

 • 2013 Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava 821 05
 • 2012-2013 Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Moskovská 3, Bratislava 811 08
 • 2010 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 91843
 • od roku 2009 Súkromná prax (Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia)
 • od roku 2007 Súkromná prax (Licencia z pracovnej a organizačnej psychológie)
 • 2003-2006 Slovak Telecom, Odbor tréningov a vzdelávania, Oddelenie osobnostného rozvoja, Borinská 10, Bratislava 841 03
 • 2000-2005 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 91843
 • 1998-2003 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Gondova 2, Bratislava 818 01
 • 2001-2003 Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni (CVPP pri KPPP), Fedákova 3, Bratislava 841 02

Výskumné projekty

 • Hlavný riešiteľ "Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií." VEGA 1/0578/15 2015-2018.
 • Spolupráca na grante "Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A." KEGA 067UK-4/2014
 • Spolupráca na grante „Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve.“ Vedecký projekt r.č. VEGA 1/0250/12.
 • Spolupráca na grante „Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/0252/10.
 • Spolupráca na grante „Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/3657/06 (2006-2008).
 • Spolupráca na grante Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave/ Austrian Science and Research Liason Office „Multidimensional approach towards sense of place, possibilities of its cultivation and consequences for environmentally responsible behaviour“ 2002/2003.
 • Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.
 • Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“
 • Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“
 • Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.

Odborná činnosť

 • Posudzovanie návrhov výskumných projektov pre výskumné grantové agentúry.
 • Posudzovanie príspevkov do odborných psychologických časopisov napríklad Československá psychologie, Psychoterapie.
 • Členka redakčnej rady časopisu Psychoterapie.
 • Súkromná psychologická prax (psychoterapia, psychologické poradenstvo, koučing, mediácia, tréningy, konzultačná činnosť...).
 • Externá spolupracovníčka viacerých firiem a inštitúcií, pôsobiacich v oblasti rozvoja pracovníkov ako tréner, konzultant, kouč napríklad pre Slovak Telecom, GfK, Zentiva, Faurecia, 101 drogerie, Akadémia vzdelávania, Metodické centrum, Slovenská charita... v rôznych oblastiach Osobnostný rozvoj - Komunikačné zručnosti, Telefonická komunikácia, Prezentačné zručnosti, Time management, Asertivita, Riešenie konfliktov, Spätná väzba, Emocionálna inteligencia, Predajné zručnosti - Predajné zručnosti, Telesales, Zvládanie manipulácie, Štandardy zákazníckej orientácie a správania, Manažérske zručnosti - Predprepúšťacie rozhovory, Hodnotiace pohovory, Rola Manažéra, Základy manažérskych ručností, Iné zameranie - Team building, Koučing, AC/DC, Facilitovanie akcií, Moderovanie porád...

Členstvo v profesijných organizáciách

 • Medzinárodný koordinátor The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 American Psychological Association
 • Regionálny koordinátor European Community Association
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Výučba

 • Klinická psychológia v pracovnej sfére
 • Poradenská psychológia
 • Nácvik poradenského procesu
 • Konflikty a ich riešenie
 • Praktikum sociálnej interakcie
 • Komunitná psychológia - od 2015/2016

Výber z publikačnej činnosti

 • AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014

 • ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Halamová, J.: Terapia zameraná na emócie I. Učebnica. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2013.

  Halamová, J.: Terapia zameraná na emócie II. Cvičebnica. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2013.

 • ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
  Halamová, J.: Sociálno-psychologické aspekty vplyvu skupiny a jednotlivca. In: Grác, J.,
  Naništová, E. a kol. (Eds.): Vybrané kapitoly zo psychológie I. Trnava : Trnavská univerzita, 2000, 73-82.

  Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity v cirkevných spoločenstvách a komunitách. In: Stríženec, M. (Ed.): Psychológia a kresťanstvo. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2003, 205-220.

 • ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách

  Halamová, J.: Malé sociálne skupiny - základné charakteristiky skupiny, výkon a rozhodovanie v skupine. In: Kollárik, T. (Ed.): Sociálna psychológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, 1.vydanie, 423-435.

  Halamová, J.: Malé sociálne skupiny - koordinácia, sociálny vplyv a vodcovstvo. In: Kollárik, T. (Ed.): Sociálna psychológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, 1.vydanie, 436-450.

  Halamová, J.: Malé sociálne skupiny - základné charakteristiky skupiny, výkon a rozhodovanie v skupine. In: Kollárik, T. (Ed.): Sociálna psychológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008, 2.vydanie, 423-435.

  Halamová, J.: Malé sociálne skupiny - koordinácia, sociálny vplyv a vodcovstvo. In: Kollárik, T. (Ed.): Sociálna psychológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008, 2.vydanie, 436-450.

  Timuľák, L., Halamová, J., O'Brien, O.: Poradenská psychológia v medzinárodnom kontexte. In: Smitková, H.(Ed.): Poradenská psychológia. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2014, 1.vydanie, v tlači.

 • ADC Publikácie v karentovaných časopisoch zahraničných
  Sadovská, J.: Fenomén komunity Scotta Pecka. Československá psychologie, 43, 1999, 6, 490-496.

  Halamová, J.: Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Škály vnímaného zážitku komunity. Československá psychologie. 45, 2001, 3, 259-269.

  Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky. Československá psychologie. XLVI, 2002, 5, 420-431.

  Halamová, J.: Psychologický zážitok komunity II.: Československá psychologie. XLVI, 2002, 6, 560-572.

  Halamová, J., Timuľák, L., Adamovová, L.: Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov workshopov o prežívaní budovania komunity. Československá psychologie. LVII, 2013, 1, 15-29.

  Halamová, J.: Emočne zameraná párová psychoterapia. Československá psychologie. LVII, 2013, zadané do tlače.

 • ADF Publikácie v nekarentovaných časopisoch domácich
  Naništová, E., Halamová, J.: Špecifiká v preferenciách osobne významných miest u adolescentov v závislosti od študijnej profilácie a geografickej lokality. Človek a spoločnosť, 1, 2012. http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5971/

 • ADD Publikácie v karentovaných časopisoch domácich
  Halamová, J.: Psychological sense of community: Examining McMillan- Chavis‘ and Peck‘s concepts. Studia psychologica. 43, 2001, 2, 137-148.

 • ADE Vedecké publikácie v zahraničných nekarentovaných časopisoch
  Sadovská, J.: Hippoterapia: Kôň ako koterapeut v procese psychoterapie. Česká a slovenská psychiatrie. 96, 2000, 5, 25-27.

  Naništová, E., Halamová, J.: Relationships as sources of Forming self in the religious groups. Archives for Religion Psychology. 24, 2002, 1, 202-217.

  Halama, P., Halamová, J.: Process of religious conversion in the Catholic Charismatic movement: A qualitative analysis. Archives for Religion Psychology, 27, 2005. 69-91.

  Halamová, J.: Na emócie zameraná individuálna psychoterapia. Psychoterapie, VII, 2013, 1, 2-14.