Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Eva Vavráková

Mgr. Eva Vavráková, PhD., MSc.

Odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia, súlad pracovného a rodinného života, manažment

Vzdelanie a kvalifikácia

2009-2012 PhD. v odbore psychológia, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK, Bratislava

2006-2007 MSc. Organisation Studies, Tilburg University, Tilburg, Holandsko

2001-2006 Mgr. v odbore psychológia, Katedra psychológie FiF UK, Bratislava

Ďalšie vzdelanie

Od 2009 Psychoterapeutický výcvik, Slovenská spoločnosť pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu

2006-2010 Tréningy zamerané na používanie a interpretáciu psychodiagnostických nástrojov spoločnosti PDI Ninth House

2008 Lead Assessor Training, Personnel Decisions International, Brusel, Belgicko

2002-2005 Výberový vzdelávací spolok, Bratislava

Odborná prax

Od 2013 Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK – Odborná asistentka

Od 2006 PDI Slovensko, Bratislava – Konzultantka, koučing manažérov, assessment a development centrum, 360°spätná väzba, psychodiagnostika, dizajna a implementácia HR systémov, tvorba rozvojových programov pre manažérov a pracovníkov s vysokým potenciálom

2004-2006 M-Promex, Kysucké Nové Mesto – Lektorka, poradenstvo nezamestnaným, príprava začínajúcich podnikateľov

Výučba

Manažment sociálnych systémov

Manažment ľudských zdrojov

Komunikácia v manažmente

Vyhľadávanie a spracovanie vedeckých informačných zdrojov

Základy organizačných štúdií

Výber z publikačnej činnosti

VAVRÁKOVÁ, E. (2012) Modal personality and organization’s leaders. Electronic International Interdisciplinary Conference. Vol. 1., s. 497-501, ISBN: 978-80-554-0551-3.

VAVRÁKOVÁ, E. (2012) Osobnosť lídra a organizačná kultúra [dizertačná práca]. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava, 2012.

VAVRÁKOVÁ, E. (2011) Vzťah medzi osobnosťou lídra a organizačnou kultúrou (projekt výskumu). Medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. - Nitra : UKF, s. 189-197. - ISBN 978-80-8094-699-9.

VAVRÁKOVÁ, E. (2010) Modálna osobnosť v organizácii. In Letovancová, E., Vavráková, E (eds.) Psychológia práce a organizáacie. Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. Univerzita komneského v Bratislave, - Bratislava, s. 504-510. - ISBN 978-80-223-2970-5.

LETOVANCOVÁ, E., VAVRÁKOVÁ, E. (eds.) (2010) Psychológia práce a organizáacie. Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. Univerzita komneského v Bratislave, - Bratislava. - ISBN 978-80-223-2970-5.

PAUKOVÁ, E., FILKO, M. (2010) Rýchle a úsporné alebo iracionálne? (Deskriptívne prístupy k ľudskému rozhodovaniu). KAHNEMAN, D. A kol. (2010) Sociálna inteligencia. Európa, - Bratislava. - ISBN: 978-80-891-1123-7.