Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Ústav aplikovanej psychológie

Ústav aplikovanej psychológie vznikol ako súčasť novej fakulty UK - FSEV UK v Bratislave. Poskytuje vzdelávanie v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia na všetkých stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské) internou formou. Ústav, tak ako celá fakulta, vznikol na základe požiadavky poskytovať študentom vzdelanie širšieho záberu.

Študenti sú pripravovaní na profesionálnu dráhu s dôrazom na sociálnu, organizačnú a pracovnú psychológiu, doplnenú o predmety z ekonómie, politických vied, antropológie. Je to v súlade s celofakultným zámerom, aby jej absolventi vstupovali na európsky i svetový trh práce ako kompetentní, profesionálne i širšie občiansky vzdelaní odborníci. Kvalitu vzdelania študentov zabezpečuje tím interných a externých učiteľov, významne prispievajú aj odborníci z praxe.

Popri pedagogickom pôsobení významnú časť práce členov ústavu tvoria výskumné aktivity, zamerané na riešenie aktuálnych psychologických problémov. Už od svojho vzniku sa ústav zapojil do riešenia výskumnej úlohy, smerujúcej k vlastnému pedagogickému pôsobeniu a to úlohou v rámci agentúry KEGA (v r. 2003-2005) "Koncepcia nového študijného odboru aplikovaná psychológia na FSEV UK Bratislava", neskôr pretransformovaný na študijný program Sociálna a pracovná psychológia. Ústavom organizovaná medzinárodná konferencia v septembri v r. 2005 na tému "Vedomostná spoločnosť a nové úlohy vysokých škôl - Reflexia sociálnych vied v študijných programoch fakulty" plne podporila súčasnú pedagogickú orientáciu ústavu a jej dobrú perspektívu.

V rokoch 2006-2008 ústav realizoval tri projekty podporované Európskym sociálnym fondom (ESF), zamerané na pracovnú pozíciu manažéra, jeho rozvoj a efektívne pôsobenie v reálnom pracovnom sociálnom prostredí. V rokoch 2007-2009 realizoval medzinárodný projekt VEGA "Mladý nadaný (high potentials) manažér v sociálnom a organizačnom systéme rozvíjajúcej sa organizácie". V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce na ňom participovali zahraničné pracoviská: Rheinischen Fachhochschule Koln (Nemecko) - Institut für angewandte Managementforschung (IFAM) a Rossijskaja akademia predprinimateľstva podmoskovnoje predstaviteľstvo (Rusko) - Asociacija zanjatosti "Profcentr" (NOU Profcentr Noginsk).

V rokoch 2010-2011 riešili pracovníci ústavu projekt VEGA "Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov". V rokoch 2012-2014 boli pracovníci ústavu riešiteľmi projektu "Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika".
Ústav bol v roku 2010 organizátorom medzinárodnej konferencie Psychológia práce a organizácie a je jej pravidelným spoluorganizátorom na Slovensku.

V roku 2015 ústav získal dva projekty VEGA: "Kariérové cesty absolventov vzdelávacích programov pre intelektovo nadané deti: voľba štúdia a povolania" a "Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie/sebasúcit vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií".

Členovia ústavu sa úspešne prezentujú vlastnou publikačnou činnosťou v odborných časopisoch, zborníkoch a knihách, o čom svedčí prehľad uvedený pri ich individuálnych charakteristikách. Osobitne treba ale uviesť publikačnú orientáciu na vydávanie učebníc, venujúcich sa sociálnej a pracovnej psychológii: Sociálna psychológia, Metódy sociálnopsychologickej praxe, Psychológia v manažmente, Psychológia marketingovej komunikácie, rozsiahla kolektívna učebnica Psychológia práce a organizácie. Najnovšími sú publikácia Medzi človekom a ľuďmi: kapitoly zo sociálnej psychológie a vedecká monografia Psychologický zážitok komunity. Publikácie tvoria študijnú literatúru nielen pre študentov ústavu, ale i študentov iných fakúlt na Slovensku.