Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Vydávanie dokladov absolventom štúdia


16. 06. 2016 13.42 hod.

Absolventi bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa nezúčastnia slávnostného aktu promócie v novembri si môžu vyzdvihnúť doklady o ukončení štúdia po promócií koncom novembra na Oddelení študijných vecí UK v Bratislave v úradných hodinách, prípadne sa dohodnúť individuálne e-mailom. Neprevzaté doklady do 20.12. sa archivujú v archíve UK. (čl. 7 Vnútorný predpis č. 4/2010 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje postup Archívu Univerzity Komenského v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb).

Úradné hodiny:

pondelok 14:00 - 15:00 hod.
štvrtok 09:30 - 10:30 hod.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia

Mgr. Lucia Poláková

e-mail: lucia.polakovarec.uniba.sk
tel.: 02/592 44 242
č.d.: 120 SB

Absolventi magisterského štúdia

Mgr. Eva Hlavatá

e-mail: eva.hlavatarec.uniba.sk
tel. č.: 02/592 44 137
č.d.: 121 SB