Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Dodatočná výzva na stáže v rámci programu Erasmus+ na ak. r. 2016/2017


28. 03. 2017 13.53 hod.

Na základe výzvy z Rektorátu UK vyhlasujeme dodatočné výberové
konanie na Erasmus+ stáže na aktuálny akademický rok 2016/2017.

Prihlášky je potrebné predkladať na predpísanom tlačive Prihláška na
stáž spolu s tlačivom Informácie o organizácii za účelom stáže
a Akceptačným listom od organizácie prostredníctvom podateľne
FSEV UK do 30. apríla 2017

Budú akceptované len prihlášky, ktoré budú obsahovať všetky
náležitosti a prílohy, prihlášky podané bez Akceptačného listu budú
automaticky vylúčené. V tomto prípade o úspešnosti rozhoduje dátum
a čas podania v podateľni, pre FSEV máme 5 miest.

Stáže by sa mali uskutočniť v rozmedzí máj až september 2017. Viac
informácií nájdete na webe RUK http://uniba.sk/medzinarodne￾vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/

Prihláška na stáž v rámci programu Erasmus+ na ak. r. 2016/2017

Kontaktné údaje o organizácii na stáž v rámci programu Erasmus+ na ak. r. 2016/2017

Prílohy k prihláške predkladajte na predpísaných formulároch.
                                   Ďakujeme!!!